Политика за поверителност

Защита на личните данни

Информация относно конфиденциалността и защитата на личните данни на „Асистънт БГ” ООД (извлечение от Политиката за конфиденциалност)

„Асистънт БГ” ООД (по-долу „Дружеството“ / „ние“), при извършването на търговска дейност, има за основен приоритет защитата на Вашите данни и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност. Ние ценим неприкосновеността и конфиденциалността на Вашите данни.

Настоящото представлява извлечение от нашата Политика за конфиденциалност и защита на личните данни (Политиката) на Дружеството, която има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме (респективно събираме от и за Вас), защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и за какъв период от време ще бъдат съхранявани. Пълният текст на Политиката може да получите на хартиeн носител в нашия офис или на електронен носител – на посочен от Вас адрес на електронна поща (e-mail), или да се запознаете с Политиката на нашата интернет страница –  https://assistant.bg/, където е публикувана.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството ще действа като администратор на личните Ви данни, когато е налице основание за тяхното обработване, например във връзка с предоставяните услуги; изпълнението на Ваши искания, молби, заявления, или свързани с дейността; изпълнението на договори, по които сте страна или сте представител на страна; реализирането на други законни/легитимни интереси на Дружеството.
В определени случаи Дружеството може да обработва Вашите лични данни и в качеството на съвместен администратор с други администратори, които на законно основание също обработва информация за Вас, както и в качеството на обработващ.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ?

Във връзка с дейността ни на кредитен посредник, обработваме само Ваши лични данни, които са необходими съгласно действащото българско законодателство. В зависимост от целите на обработването, Дружеството е възможно да обработва (в това число събира и използва) различни видове лични данни за Вас, например: имена; адрес (постоянен, настоящ); единен граждански номер или друг идентификационен номер; дата на раждане; данни за здравето; копие на документ за самоличност; данни за документ за самоличност; телефонни номера; адреси на електронна поща; трафични данни; данни за Вашето местоположение.

Дружеството прилага пряко и непосредствено принципа за минимизиране на обработваните лични данни. Видовете лични данни, които се обработват са определени съобразно спецификата на дейността и пряко свързаните с нея рискове, налагащи необходимостта Дружеството да предприема мерки за гарантиране интересите и законните права на своите клиенти.
От Вас – като клиенти – Дружеството не събира и използва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, или данни за сексуалната ориентация на физическото лице, поради което в хода на комуникацията си Вие не следва да разкривате такива данни. Лични данни за Вас събираме и посредством попълване от Вас на нашата форма за контакт чрез интернет страницата ни.

КАК ДРУЖЕСТВОТО СЪБИРА И ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 • Целите, за които Дружеството обработва Ваши лични данни са
 • предоставяне на услуги и изпълнение на сключените договори;
 • изпълнението на Ваши искания, молби, заявления и жалби или свързани с дейността им;
 • защита на правата и интересите на Дружеството във връзка с изпълнението на договори, по които сте страна или сте представител на страна;
 • изпълнение на законови задължения;
 • реализиране на законни/легитимни интереси на Дружеството, свързани с извършваната от него
 • търговска дейност, бизнес процеси;
 • директен маркетинг;
 • статистика, рипортинга и преддоговорните отношения с Дружество.

С оглед постигане на посочените цели, Дружеството събира данни за Вас по различни начини, като най-често обработваните лични данни са предоставени лично от Вас. Съществуват и други източници, от които може да получи информация за Вас, например – от наши партньори; от Ваши представители; от Ваш работодател; от официални регистри (като Имотния регистър, Търговския регистър, Централния кредитен регистър и други); от бази данни на държавни органи (Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите и други); от устройства за видеонаблюдение и/или за информационна свързаност с ИНТЕРНЕТ. Дружеството обработва Вашите лични данни посредством различни операции по обработване (в това число, но не само чрез: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване), извършвани ръчно и автоматично. Видът и начинът на извършване на конкретните операции по обработване зависят от поставените цели на обработването и от бизнес процесите, свързани с тези цели. В хода на дейността си по обработване, Дружеството е възможно да ползва обработващи, по отношение на които осъществява контрол за спазване на изискванията за високо ниво на сигурност и конфиденциалност на обработваните лични данни.

Важно е да отчитате, че Вашето съгласие за обработване на лични данни, не е единственото законово основание, с което Дружеството обосновава своята дейност по обработване на данни. Поради това, Дружеството ще обработва законосъобразно информация за Вас, дори в случай че не се съгласите изрично с това обработване или пък ако сте дали своето съгласие, сте упражнили правото си да оттеглите така даденото съгласие за обработване.

КОЙ ЩЕ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Дружеството гарантира, че личните Ви данни ще бъдат обработвани само в съответствие с целите, посочени по-нагоре. Във връзка с тези цели, данните Ви могат да бъдат предоставяни/разкривани/предавани на трети лица, действащи като администратори на лични данни, например:

 • държавни и други публични органи (като общини, органи на вътрешните работи на Република България и на трети държави; други контролни органи);
 • съдилища, прокуратури, нотариуси, частни съдебни изпълнители;
 • наши контрагенти във връзка със съответното правоотношение – застрахователи, банки, други посредници.

Във връзка с посочените цели, можем също да предоставяме данните и на лица, действащи като обработващи данните или като съвместни администратори, по отношение на които Дружеството има качеството администратор, като:

 • технически консултанти, адвокати, счетоводители, както и компании, на които предоставяме извършването на конкретни дейности (например IT-поддръжка и др.);
 • длъжностното лице по защита на данните, ако то е външен консултант.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите данни основно се обработват на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз. В редки случаи, личните Ви данни могат да бъдат обработвани и извън Европейския съюз, като винаги ще са налице договорни ограничения във връзка с конфиденциалността и защитата на данните в съответствие с приложимите изисквания на действащото българско законодателство. Подобно обработване на лични данни извън територията на Европейския съюз е възможно да се случи при използването на информационни услуги за комуникация (включително и по Ваша инициатива) – например чрез имейли или приложения за комуникация, когато използваните имейл сървъри са базирани на хардуерни устройства, намиращи се извън територията на Европейския съюз.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

В качеството Ви на субект на лични данни, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (“Общия регламент за защита на данните“ / GDPR), Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите данни – при поискване от Вас, ние ще Ви предоставим информация за данните Ви, които са в процес на обработване;
 • право на коригиране на Вашите данни – в случай че сметнете, че определени Ваши данни, които обработваме, вече не са актуални или са некоректни поради друга причина, Вие имате право да поискате коригиране на тези данни, които са в процес на обработване;
 • право на изтриване на Ваши данни (право “да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате изтриване/заличаване на данните, които обработваме за Вас, като ние ще уважим Вашето искане само в случай че за нас вече не е налице законово основание да обработваме Вашите данни. Съответно, възможно да уважим и частично Вашето искане за изтриване/заличаване;
 • право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни;
 • право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, които са в процес на обработване и които Вие лично сте ни предоставили, на Вас или на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене, когато обработването на тези данни е на основание Вашето съгласие или на основание изпълнение на договор и когато обработването се осъществява с автоматизирани средства;
 • право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно;
 • право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на уебсайта информация за всяко такова нарушение, както и може да Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен;
 • право на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да промените маркетинговите си предпочитания и да оттеглите вече дадено съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг или да възразите срещу такова обработване;
 • право да оттеглите дадено съгласие за обработване на лични данни – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да оттеглите вече дадено от Вас съгласие за обработване на лични данни. Бихме желали да знаете, че съгласието Ви не е единственото основание за обработване на личните Ви данни, поради това е възможно да продължим да обработваме Ваши лични данни и след оттеглянето на Вашето съгласие.

Можете да упражнявате описаните права с промяна на настройките на Вашия браузър или мобилно приложение, доколкото това е технически възможно, или като се свържете с нас на контактите, описани по-надолу, като попълните Формуляр за упражняване на права съгласно Общия регламент за защита на данните, който можете да намерите на уебсайта (https://assistant.bg/) или да Ви бъде предоставен в офиса ни, и го подадете до Дружеството на хартия или по пощата на адреса ни на управление, или като го изпратите по електронен път на имейла, посочен на уебсайта, като данни за контакт.

Предвид факта, че Дружеството осъществява контакт (установяват правоотношения) с различни категории лица и по различни поводи (включително по повод фактическото Ви и непряко участие в определени събития), то правилното разглеждане на подаденото от Вас заявление за упражняване на права е пряко свързано с точното установяване от Вас на обстоятелства, при които се е наложило за Дружеството да обработва Ваши лични данни.

КАК МОЖЕТЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Както посочихме, Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дружеството или да прекратите обработването (вкл. за целите на директния маркетинг). След като ни уведомите за това Ваше желание, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако същото не е позволено или основателно, с оглед наличието на друго законово основание за обработване. Ако в хода на процеса по обработване сме разкрили личните Ви данни на трети лица, ние ще уведомим незабавно тези лица за упражненото от Вас възражение.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация. Определянето на конкретния срок за съхранение на Вашите лични данни е пряко обусловено от вида на отношенията, които сме установили с Вас и по повод които сме обработвали лични данни за Вас. Така, например, във връзка с дейността ни само по презентация (запознаване) с даден финансов (кредитен) продукт или предоставянето на примерна оферта за кредит, ние обичайно не събираме и не записваме Ваши лични данни (евентуално нашите служители е възможно да се запознаят с Ваши лични данни, като им представите определени документи за идентификация). Поради това, ние в тези случаи няма да съхраняваме лични данни за Вас. Ако обаче сте поискали персонализирана оферта (без да се е стигнало до сключване на договор), ние ще съберем и съхраним Ваши лични данни и ще ги изтрием след изтичането на една година от датата на получаване на данните.

Дружеството е утвърдило и прилага график за съхранението на всички видове данни, които обработва, и следи за спазването им. Дружеството няма да съхранява Ваши лични данни по-дълго, отколкото е необходимо, и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събрани.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

„Асистънт БГ” ООД, град Шумен, ул. “Климент Охридски” No 8, ет. 3; Тел.: +359 878500950; info@assistant.bg или чрез формата за запитване на интернет страницата ни https://assistant.bg/kontakti/.По повод събирането и обработването на лични Ви данни можете да се обръщате и към Комисията за защита на личните данни на адрес: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2; www.cpdp.bg.

 • За подробна информация относно конфиденциалността и защитата на личните Ви данни, моля запознайте се с Политиката за конфиденциалност и защита на личните данни на Дружеството, която е обявена на уебсайта на Дружеството.