Застраховки

Застрахователен консултант

АСИСТЪНТ БГ предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.  Партнираме си успешно с най-големите застрахователни компании в страната. Работим с търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.

Застраховател

Застрахователни услуги

$

Застраховки Имущество

Защита на дома и офиса. Покриват рискове пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности;

$

Застраховки Живот

Осигуряват финансова сигурност на близките на застрахованото лице;

$

Медицински застраховки

Покрити рискове в следствие на злополука или заболяване;

$

Автомобилни застраховки

Защита на автомобила, покриват рискове при ПТП, пожар, кражба, злополука и отговорност към трети лица.

Застрахователен Консултант

Нуждата от застраховане е пряко пропорционална  на  икономическото развитие на личността. Застраховането има ясно изразено обществено предназначение. Основна негова функция е: възмездяване на вредите възникнали вследствие на определени действия или бездействия. Застраховането осигурява сигурност и спокойствие на хората, като им гарантира защита от рисковете, пред които са изправени в своето ежедневие. 

Едни от основните принципи и идеи, обуславящи застраховането са:

Нуждата да се осигури бъдеща икономическа стабилност и сигурност;

Принципа на солидарност между сходни групи (обекти, субекти), които са изложени на един и същ риск; 

Връзка между застраховател и застрахован базирана на принципа на прозрачност.

Отделните видове застраховки се различават преди всичко по тяхното икономическо значение за обществото, като всяка една от тях покрива определена застрахователна потребност. Основните категории ще бъдат представени накратко по-долу. 

Застраховки Имущество

– Индустриален пожар

Движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, имущество на публични / държавни и общински/институции, на нестопански организации. Тази застраховка се сключва за обекти със застрахователна сума над 1 000 000 лева, като се допуска отклонение от това правило за имущество на бюджетни организации и на нестопански организации и институции.

– Домашно имущество

Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество.

– Търговски обекти и офиси

Движимо и недвижимо имущество собственост  на  юридически  лица. Застраховката е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и други – на действителна стойност до 1 000 000 лв.

  • Недвижимо имущество – офиси, търговки обекти, производствени сгради;
  • Движимо имущество – офис-оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Застраховки Живот

– „Живот” и “Рента”

Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица, на възраст между 14 до 65 години, не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката.

– Женитбена и детска застраховка

Обект е животът и здравето на един от родителите на детето или някой роднина по права линия – баба или дядо. Ползващо лице е детето. Предназначена за лица на възраст до 18 години. Застраховката падежира при навършване на 18 години.

– „Живот” свързана с инвестиционен фонд

Застраховката е разновидност на класическата застраховка Живот, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват дейност при условията и реда на закона за публично предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя.

Застрахованият избира сам инвестиционната си стратегия Инвестиционната сртатегия представлява избраните от застрахования конкретни групи инвестиционни фондове, в които ще бъдат инвестирани застрахователните му премии и процентното съотношение за инвестиция във всяка конкретна група фондове.

Медицински застраховки

– Лечение без граници

Обект на застраховката са всички здрави лица – български граждани и чужденци, продължително или постоянно пребиваващи в Република България. Медицинска застраховка “Лечение без граници” предоставя на Застрахования покритие на услугите и медицинските разходи по отношение на лечението на покрити заболявания и медицински процедури.

– Медицински разноски при пътуване в чужбина с осигурен асистанс

Български и/или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахованите извън територията на Р България, а за чуждестранните граждани и извън територията на държавата, на която са граждани. По застраховката могат да бъдат застраховани лица на възрастот 0 до 80 години. По застраховката не могат да бъдат застраховани лица загубили трудоспособност над 50%, както и лица, поставени под пълно запрещение.

– Доброволно здравно осигуряване

Здравно осигурителната компания сключва срещу платена премия здравноосигуритени договори, с които финансово обезпечава определени здравни услуги и стоки, предоставени на осигурените лица през срока на здравноосигурителния договор. Финансовото обезпечаване включва възстановяване на направени разходи от осигуреното лице и изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, извършили лечение на осигурените лица.

– Злополука

Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица на възраст от 1 до 65 годишна възраст.

Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни, вследствие на което настъпва загуба на работоспособност и/или смърт.

Автомобилни застраховки

– Гражданска Oтговорност

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС.

– Автокаско

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания предоставя защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства /МПС/, както и допълнително извършени разходи в резултат на застрахователни събития при настъпване на определени, посочени в Общите условия по полицата рискове /Клаузи/.

– Доброволна злополука на местата в МПС

Обект на застраховане са водачът и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Застраховат се всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача. Допуска се застраховане само на мястото на водача, ако има сключена Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз”.

– Застраховка “злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз

Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.

Партньори

Застрахователни компании

UNIQA Insurance Group AG
GENERALI INSURANCE
INSURANCE COMPANY LEV INS AD
ALLIANZ zastrahovatelna kompania
GROUPAMA INS COMPANY
DZI Insurance
EUROINS INSURANCE COMPANY
DallBogg: Life and Health
BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP
JSIC OZK-Insurance AD
BULINS
GRAWE