Счетоводни услуги

Счетоводен консултант

Изготвяме финансови отчети, фирмени анализи, осигуряваме данъчно и финансово-счетоводно обслужване.

Счетоводител

Счетоводни услуги

$

Счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване на бизнеса;

$

ТРЗ Услуги

Изготвяне и поддържане на трудови досиета, регистриране в НАП на трудови договори;

$

Данъчни консултации

Регистрация и подаване на регистри по ЗДДС. Данъчно представителство пред НАП;

$

Годишно приключване

Изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на Търговския регистър.

Счетоводен Консултант

Онлайн счетоводител

В отговор на съвременните изисквания на бизнеса и все по-широко навлизащата дигитализация на процесите, АСИСТЪНТ.БГ предлага на клиентите си услуга по дистанционно счетоводно обслужване.

Това включва пълна дигитализация на първичните счетоводни документи.

.

Изцяло електронна кореспонденция по имейл и видео конференции, чрез предпочитани от клиента платформи (Skype, Viber, ZOOM и др.)

Криптиране на преносната информация, с цел по-висока сигурност при трансфера на данните.

Счетоводни услуги

 • Създаваме организация и изготвяме счетоводна политика, както и  индивидуална счетоводна аналитичност;
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечни дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
 • Подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”;
 • Текущи периодични справки и анализи.

ТРЗ Услуги

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначените във фирмата служители;
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации;
 • Издаване на удостоверения на служителите за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения, или документи необходими за пенсиониране;
 • Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
 • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.

Данъчни консултации

 • Съдействие при проверки, касаещи облагането на доходите;
 • Регистрация и подаване на регистри по ЗДДС;
 • Съдействие при изготвянето и подаването на декларации;
 • Данъчно представителство пред Националната агенция по приходите, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки;
 • Индивидуални данъчни услуги.

Годишно приключване

 • Изготвяне на годишни финансови отчети според приложената база, за нуждите на Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Изговяне на годишна данъчна декларация на физически или юридически лица;
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността пред Национален статистически институт.

Пакети

Нива на обслужване