Правни услуги

Юридически консултант

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване, АСИСТЪНТ БГ осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълния набор от правни услуги, които са подбрани така, че да задоволят всички нужди на клиента.

Юрист

Правни услуги

$

Вещно право

Комплексно обслужване на сделки с имоти;

$

Облигационно право

Изготвяне на договори от всякакво естество;

$

Наследствено право

Приемане на наследство, отказ от наследство и други;

$

Търговско право

Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества (ООД, ЕООД, АД).

Юридически Консултант

Нашата мисия е: да бъдем предпочитан партньор на правните и консултантски услуги. Прилагаме нестандартни решения при разрешаване на проблемите на нашите клиенти. Целта ни е да създадем дългосрочни отношения и да бъдем максимално полезни.

Нашите ценности и принципи са: да запазим пълна конфиденциалност и прозрачност на всички контакти в процеса на консултиране.

Вещно право

 • Правни консултации във връзка с покупката или продажбата на недвижими имоти, изготвяне на нотариални актове, предварителни договори, договори за наем, ипотеки, дарения, замени и други;
 • Съдействие в целия процес на преговори и сделки относно недвижими имоти и строителство;
 • Проверка на собствеността на недвижими имоти;
 • Правна помощ при участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет покупко-продажба на недвижими имоти;
 • Консултации във връзка с подготовката на необходимите документи за нотариалната сделка, по желание на клиента изготвяне и набавяне на необходимите документи.

Облигационно право

 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументация при придобиване на имот или вещни права върху имот, преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот, чрез пълно документално изследване;
 • Подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, учредяване и заличаване на ипотеки, сервитути, право на ползване, ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване, подстрояване. Подготовката включва: проверка за тежести, изваждане на необходими документи (данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.), преговори и съставяне на предварителен договор, консултации по договори за банкови кредити, съставяне на проекто-нотариален акт, обезпечения;
 • Изготвяне на нотариални актове, ипотеки, дарение, договор за издръжка и гледане – изготвяне, вписване, оспорване и други.

Наследствено право

 • Определяне на наследствените дялове на наследниците по закон;
 • Изясняване реда и правата при наследяване по закон и по завещание;
 • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания – саморъчни и нотариални;
 • Откриване на наследство;
 • Приемане и отказ от наследство, приемане на наследствената маса под опис.

Търговско право

– Регистрация на ЕТ

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едно лице може да регистрира само една фирма, като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

– Регистрация на ООД

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението „Дружество с ограничена отговорност“, или съкратено „ООД“.

– Регистрация на ЕООД

Едноличното дружество с ограничена отговорност е собственост на едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала на дружеството. Фирмата съдържа означението „еднолично ООД“.

Пакети

Нива на обслужване